Program, ki prepriča

Program

Zaupanje je demokratična stranka ustanovljena z namenoma delovanja na nivoju samoupravne lokalne skupnosti, Mestne občine Koper – Comune Citta' di Capodistria.

Večnamenska ploščad ob tržnici z dvoetažno vkopano garažo

Ploščad v velikosti cca 25.000 m2 bo večnamenska javna površina na prvovrstni obmorski lokaciji. Ploščad bo imela tudi dvoetažno vkopano garažno hišo z 1.660 parkirnimi mesti, s čimer takoj bomo omogočili parkiranje v novih parkirnih hišah in s tem zmanjšali pritisk na obstoječe parkirne površine v Kopru.

Izgradnja novega valobrana z 700 novimi privezi

Že v prvem mandatu bomo prepolovili število prosilcev za komunalni privez in začeli z gradnjo in prostorskim umeščanjem komunalnih privezov na pomol ob Semedelski, ki ju omogoča Pomorski prostorski načrt. Nedopustno je, da se v pristaniškem mestu na komunalni privez čaka več kot 20 let!

Gradnja novega večnamenskega centra

Občina bi začela graditi moderen večnamenski center, ki bo o namenjen večjim prireditvam (koncerti, sejmi,…) kot tudi zabavi za mlade (diskoteka). Na ta način bomo razbremenili areno Bonifika, da bo ostala namenjena zgolj športnim dejavnostim in se na ta način izognili nezadovoljstvu, ko morajo naši mladi športniki ob raznih prireditvah prekiniti svoje dejavnosti.

Širitev obrtne cone

V OPN bomo posebno pozornost namenili tudi površinam za razvoj podjetij in obrti, vendar ne na območjih , ki za občanke in občane niso sprejemljiva.  V primeru, da bo kateri izmed lastnikov prodajal zemljišča na območju OLN Sermin, kjer je želel zgraditi kamionski terminal, bo občina uveljavila predkupno pravico, zemljišče pa namenila za obrtne delavnice, po vzoru obrtne cone v neposredni bližini.

Dodatna finančna pomoč koprskim gasilcem

Z dodatnimi sredstvi bomo poskrbeli za še bolj nemoteno delovanje Javnega zavoda gasilske brigade Koper, glede na povečano – novo infrastrukturno v MO Koper, ki ga pokriva, in zagotovili dodatnih 50.000 evrov za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ter ureditev nerešenega lastništva subjektov društev, voznega parka – vozila in ostale opremo za varno posredovanje na intervencijah, osebne zaščitne opremo in strokovna usposabljanja in izobraževanje gasilcev. Tako poklicni kot prostovoljni gasilci so vedno v prvi vrsti, ki rešujejo ljudi, živali in premoženje,  zato bo gasilcem vedno na voljo občinska pomoč za požrtvovalno delo.

Dodatnih 500 tisoč evrov za delovanje društev

V občinskem proračunu bomo zagotovili dodatna sredstva (500.000) za delovanje društev, ki se soočajo z velikimi finančnimi težavami. Vlaganje v športna društva je vlaganje v mlade, torej v našo prihodnost. Uspešni športniki so tudi najboljši ambasadorji naše občine.

Razširitev sedanje ali izgradnja nove osrednje knjižnice

Osrednji knjižici Srečka Vilharja Koper bomo zagotovili dodatne prostorske kapacitete. To bomo storili bodisi s širitvijo sedanje lokacije ali izgradnjo novega objekta.

Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja

Zagotovili bomo, da se projekt Čisto za Koper in Ankaran izvede v zastavljenih rokih s ciljem, da se dodeljena evropska sredstva izkoristijo v celoti.

Zagotovitev oskrbe s pitno vodo 365 dni v letu

Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada sta končno začela potrebne aktivnosti, naša naloga bo, da te aktivnosti budno spremljamo in da se vanje vključujemo ter glasno opozarjamo na vsako zamudo in zavlačevanje. Zavedamo se, da bo potrebno usklajevanje in dialog tudi s sosednjimi kraškimi občinami. Imamo potrebne izkušnje tudi iz tega naslova in smo prepričani, da je mogoč pameten dogovor. Izkoristili bomo tudi ukrepe za varčevanje s pitno vodo, ki so v naši pristojnosti – ponovna uporaba vode iz centralne čistilne naprave – subvencioniranje za postavitev vodnih zbiralnikov za kapnico na zasebnih zemljiščih in za projekte namakanja za kmetijske namene.

Gradnja neprofitnih stanovanj

Občinski stanovanjski sklad bo nadaljeval z gradnjo neprofitnih stanovanj, za kar bo občina zagotovila primerna zemljišča, ki so že v lasti občine ali Stanovanjskega sklada. V ta namen bo občina spremljala trg primernih zazidljivih zemljišč in uveljavila predkupno pravico. Preučili bomo tudi možnosti javno-zasebnega partnerstva s ciljem, da se za vložek javnih sredstev (najsi bo finančnih, v zemljišču ali komunalni opremi) pridobi čim več kvadratnih metrov stanovanjskih površin.

Sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN)

Še enkrat bomo temeljito preučili vse prejete pripombe, se do njih opredelili in predvsem v KS, kjer so bila najglasnejša nasprotovanja, opravili dodatna usklajevanja. OPN bo v celoti še enkrat preverjen, kajti akt, ki bo sprejet, mora pomeniti pomemben korak za nadaljnji razvoj. Mora omogočati širitve, ki jih pričakuje gospodarski sektor, širitve za nova stanovanja, širitve zelenih in športnih površin, možnost razvoja turizma…

Štipendije za mlade

Bolj aktivno se bomo vključili v štipendijske sheme v sodelovanju z Univerzo, srednjimi šolami, Območno obrtno podjetniško zbornico ter Primorsko gospodarsko zbornico.

Obnova stadiona Bonifika

Nadaljevali bomo z vlaganji v športno infrastrukturo, v prvi vrsti je potrebno zaključiti obnovo stadiona Bonifika, ki sedaj  našemu FC Kopru ne omogoča igranje mednarodnih tekem pod okriljem UEFA.

Pomoč občanom zaradi nezakonitih prehodov meje

Izboljšali bomo sodelovanje s policijo in občinskih služb (redarstvo, inšpekcija) ter posledično poskrbeli za varnosti ljudi in premoženja, seveda skladno z zakonodajo, pri pereči problematiki beguncev kot s tem povezanim onesnaževanjem okolja.

Več lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih

V občinskem proračunu moramo zagotoviti več sredstev na občinskih razpisih za ohranjanje in razvoj (turistične kmetije, vinske kleti, prostori za degustacije vina, oljčnega olja….) in zagotoviti podporo za povečanje deleža lokalno pridelane hrane za prehrano v vrtcih in osnovnih šolah.

Gradnja serminske in bertoške vpadnice ter obvoznice v Podpeči

Vztrajali bomo, da DARS zgradi Serminsko vpadnico, za katero so zemljišča že pridobljena, prav tako je narejena že projektna dokumentacija. Šele izgradnja te ceste bo dokončno usmerila tovorni promet v pristanišče na Bivju, s čimer bodo predvsem Bertoki razbremenjeni tako z vidika samega prometa, kot vplivov hrupa in onesnaženja zraka. Nemudoma bomo tudi nadaljevali postopke povezane z dograditvijo bertoške vpadnice v štiripasovnico in  rekonstrukcijo Šmarske ceste. Za razvoj krajev pod Kraškim robom je nujno, da pride tudi do gradnje obvoznice Podpeč.

Dodatna parkirna mesta in obnova garažnih hiš na Prisojah in v Žusterni

Pripravili bomo novo Celostno prometno politiko, kot to zahteva evropska kohezijska politika 2021-2027 in bo osnova za pridobitev nepovratnih EU sredstev za ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. V sodelovanju s prebivalci KS Koper Center bomo dopolnili sistem dovolilnic, takoj bomo omogočili parkiranje v novih parkirnih hišah najbližjim stanovalcem, površine v mestu, kjer ne bo več parkiranja, pa bomo spremenili v kakovostne večnamenske javne prostore (zelene površine, igrišča za otroke…).

Za stanovalce KS (Olmo, Prisoje, Semedela, Za gradom, Žusterna ) bomo uvedli dodatna parkirna mesta in sanirali parkirne hiše na Prisojah in v Žusterni tako, da bodo varne za parkiranje stanovalcev. V sodelovanju s stanovalci in KS bomo preučili in vzpostavili najprimernejše sisteme ureditve prometa.

Večja frekventnost avtobusnih linij in napovedi prihodov avtobusov

Z bolj ugodno cenovno politiko, izboljšanimi voznimi redi, ter večjo frekventnostjo, dodatnimi linijami ter digitalno podporo v obliki napovedi prihodov avtobusov, bomo izboljšali ustroj javnega avtobusnega prometa tako, da bo bolj privlačen za uporabo. Uvedli bomo nove linije v okviru JPP za avtobus do Vanganela in Sv. Antona.

Dvigalo iz Žusterne na Markovec

Z nepovratnimi sredstvi za mobilnost bomo zgradili vertikalno povezavo iz Žusterne na Markovec, ki bo funkcionalna in prijazna za uporabo pešcev in kolesarjev, hkrati pa bo take arhitekturne oblike, ki se bo vklapljala v priobalni prostor in ga še dodatno valorizirala.

Nove kolesarske poti in izposoja koles

Dograjevali bomo sistem kolesarskih poti v mestu in mestnih naseljih –  uredili varno kolesarsko pot in peš pot preko Piranske ceste in s tem povezali ŠRC Bonifika s Semedelsko promenado in obalno cesto. Varne kolesarske poti bomo zgradili od Bertokov do Pobegov in Sv. Antona, v sodelovanju z državo pa uredili manjkajoče odseke Parencane, ki so izjemno nevarni. Uvedli bomo tudi sistem za izposoje koles.

Izgradnja novega zdravstvenega doma

Novi zdravstveni dom bomo zgradili na območju ob novi parkirni hiši Sonce. Gradnja se bo sofinancirala z nepovratnimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost ali drugih virov, ki jih bo država namenila za izboljšanje zdravstvenega sistema.

Vsak občan bo imel svojega zdravnika

Poleg tega bomo skrbeli, da bo sistem javnega zdravstva na primarnem nivoju tak, da bo vsakemu občanu omogočena pravica do osebnega zdravnika.

Sajenje novih dreves in kataster dreves

V boju proti podnebnim spremembam bomo vsako leto zasadili vsaj dvesto novih dreves. Prvi učinek je senčenje in s tem zmanjšano segrevanje površine pod drevesom podnevi. Drugi učinek je zadrževanje in absorbiranje vode ter zmanjšanje pritiska na meteorno kanalizacijo. Po vzoru Dunaja bomo uvedli kataster dreves, v katerem bodo popisana vsa drevesa, ki imajo obseg debla večji od 30 centimetrov, tako da bo imela občina večji nadzor nad nepotrebno sečnjo dreves, ki dajejo senco.

Skrb za otroke in mladostnike

Na področju skrbi za otroke in mladostnike primanjkuje strokovni kader (psihologi, pedopsihijatri, logopedi, pediatri, itd.). S kadrovski stanovanji in občinskimi štipendijami bomo spodbudili zanimanje tudi za te poklice.

Ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Še naprej bomo sofinancirali programe, ki delajo na področju otrok in mladostnikov ter širili ponudbo pomoči tako za njih kot za njihove družine. Okrepili bomo program javnih del, kot pomoč otrokom in mladostnikom v vrtcih, šolah in v njihovem domačem okolju.

Širitev službe pomoči na domu za starostnike

Trenutno je preko 100 oseb, ki čaka na vključitev v storitev pomoč družini na domu, zato bomo sofinancirali programe integrirane celostne oskrbe, vzpostavili več dnevnih centrov za starejše na podeželju in stanovanjsko skupnost kot alternativo domski namestitvi (sobivanje starejših: medsebojna pomoč in pomoč zunanjih servisov).

Pozabljena vas - a ne od nas

Vsem 22 krajevnim skupnostim v naši občini bomo povečali namenska finančna sredstva za delovanje KS za 20%. Mestne KS se obravnavajo skozi redno vzdrževanje javnih služb in v okviru večjih investicij, zato dajemo poudarek tudi na zaledne KS, ki jim bomo dali jim večjo veljavo, posvetili več pozornosti pri reševanju njihovih težav. Zlasti pri perečih problematikah kot so problematika beguncev in s tem povezanim onesnaževanjem okolja, problematiko povezano z izgradnjo drugega tira, vzdrževanjem in izgradnjo državnih cest, problematiko slabega signala mobilnih operaterjev in izgradnjo optičnega omrežja, sprejetjem OPN in še bi lahko naštevali.

KS Vanganel

 • Sanacija ceste pred zadružnim domom
 • Guci – ureditev kanalizacije in vodovoda, sanacija ceste in ureditve meteornih vod
 • Sanacije ceste na Manžan
 • Ureditev otroškega igrišča na Manžanu
 • Razširitev mostička in širitev ovinka na cesti Vanganel-Montinjan,
 • Ureditev otroškega igrišča na Hlibanu
 • Asfaltiranje strme poti v Boninih
 • Ureditev javne razsvetljave na glavni ulici na Hlibanu

KS Gradin

 • Aktivno reševanje problematike z begunci in s tem povezanim onesnaževanjem okolja (sodelovanje s PP Koper, pristojnim ministrstvom in JP Marjetica Koper)
 • Razširitev in sanacija ceste od Brezovice do Pregare in Reparca
 • Sanacija ceste od Brezovice do Gradina in Sirčev
 • Obnova stare šole v Gradinu in določitev novega namena

KS Šmarje

 • Celostna obnova Doma krajanov v Šmarjah
 • Sanacija in preplastitev ceste Pomjan – Šmarje
 • Sanacija in širitev ceste od krožišča Šmarje do Gažona in skozi vas z izgradnjo pločnika
 • Postavitev mrliške vežice in žarnega zidu na pokopališču na Pučah
 • Nadaljevanje sanacije in preplastitve ceste Šmarje – Puče
 • Celovita obnova stare šole v Koštaboni
 • Ureditev parkirišča na Pomjanu

KS Boršt

 • Sanacija vaških prostorov v Laborju (fasada, streha)
 • Sanacija vaških prostorov v Glemu (fasada)
 • Ureditev športnega igrišča pri zadružnem domu v Borštu
 • Obnova mostu za Boršt

KS Dekani

 • Izgradnja obvozne ceste do nogometnega igrišča v Dekanih
 • Reševanje težav prebivalcev na območju gradnje 2. tira
 • Izgradnja parkirišča v centru vasi
 • Širitev pokopališča
 • Celostna obnova in ureditev starega vrtca za namen medgeneracijskih dejavnosti
 • Ureditev manjkajočih pločnikov in varne poti v šolo
 • Sanacija dotrajanega mostu v zaselku Miši

KS Škocjan

 • Celovita ureditev infrastrukture (sanacija ulic, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, poplavna varnost, javna razsvetljava, ureditev parkirišč) Partizanske in Vanganelske ceste v Šalari
 • Celostna ureditev Tribanske ceste z izgradnjo pločnika, kjer je to možno, ureditev kolesarske poti s postavitvijo javne razsvetljave, širitvijo vozišča in mostička ter grajenimi hitrostnimi ovirami za umirjanje prometa
 • Izgradnja mosta čez Badaševico z namenom povezave Tribanske in Partizanske ceste (za vozila)
 • Zagotovitev varnosti na cesti Bošamarin – Grinjan do Šmarij s postavitvijo hitrostnih ovir in spoštovanja prepovedi prometa za turiste
 • Zagotovitev prostorov za krajevno skupnost Škocjan
 • Ureditev odvodnjavanja v Bošamarinu

KS Hrvatini

 • Nadaljevanje izgradnje Slemenske ceste v smeri Lovrana in v smeri Elerjev
 • Sanacija ceste Kolomban – Barižoni
 • Celovita obnova Kulturnega doma v Božičih
 • Izgradnja večnamenskega športnega in otroškega igrišča za potrebe krajanov

KS Marezige

 • Sanacija in širitev ceste Marezige-Montinjan z namenom zagotovitve varne poti v šolo
 • Sanacija in širitev ceste Marezige-Kavaliči z ureditvijo kolesarske in pešpoti
 • Nadaljevanje sanacije ceste do Trseka
 • Izgradnja nadstreška na objektu stara šola v Truškah za potrebe druženja krajanov
 • Ureditev športnega igrišča v Marezigah
 • Ureditev parkirišča ob mrliški vežici v Loparju

KS Sveti Anton

 • Ureditev pločnika od odcepa za Kocjančiče do avtobusnega obračališča v Dolanih
 • Prenova dvorane Zadružnega doma v Svetem Antonu
 • Ureditev parkirišča v centru vasi
 • Sanacija cest za Kocjančiče, Kortino, Bužarje, Kavaliče

KS Črni Kal

 • Obvoznica Podpeč (pomembno tudi za KS Zazid in Rakitovec, cesta je sicer državna). Zaradi podvoza ni možen promet za avtobus, gasilska vozila in vsa večja vozila
 • Reševanje težav prebivalcev na območju gradnje 2. tira in v nadaljevanju dvotirnosti 2. tira
 • Nadaljevanje sanacije ceste Dol-Hrastovlje
 • Sanacija podpornega zidu v Črnem Kalu
 • Ureditev avtobusne postaje v Ospu
 • Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja skozi vas Kortine
 • Ureditev otroškega igrišča v Ospu
 • Ureditev otroškega igrišča v Bezovici
 • Rekonstrukcija ceste Žgani-Bobri
 • Ureditev parkirišča pri vrtcu v Rižani
 • Grajene hitrostne ovire v Gabrovici in Črnotičah z namenom umirjanja prometa
 • Širitev pokopališča na Rožarju (Stepanih)

KS Škofije

 • Reševanje težav prebivalcev na območju gradnje 2. tira in v nadaljevanju dvotirnosti 2. tira
 • Gradnja pločnika na Plavjah
 • Obnova objekta stare šole na Plavjah in določitev novega namena
 • Obnova cest po zaključeni izgradnji kanalizacije
 • Ureditev igrišča v centru Škofij

KS Bertoki

 • Izvedba manjkajočega dela Parencane iz Kopra proti Bivju
 • Obnova zadružnega doma
 • Sanacija ceste od Prad proti Boninom

KS Rakitovec

 • Obvoznica Podpeč
 • Izgradnja manjkajočega dela vodovodnega omrežja
 • Aktivno reševanje problematike z begunci in s tem povezanim onesnaževanjem okolja (sodelovanje s PP Koper, pristojnim ministrstvom in JP Marjetica Koper)

KS Zazid

 • Obvoznica Podpeč
 • Zagotovitev prostorov za potrebe delovanja KS
 • Aktivno reševanje problematike z begunci in s tem povezanim onesnaževanjem okolja (sodelovanje s PP Koper, pristojnim ministrstvom in JP Marjetica Koper)
 • Celovita sanacija vaškega kala (lokve)

KS Gračišče

 • Sanacija ceste Smokvica Movraž in izgradnja obvoznice v Movražu
 • Sanacija ceste Movraž – Dvori
 • Sanacija ceste Sočerga – Sv. Kvirik
 • Izgradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja v Gračišču
 • Celovita ureditev igrišča v Movražu
 • Dokončanje izgradnje vaškega objekta v Popetrah
 • Rekonstrukcija ceste od Sočerge do Tuljakov in Butarov
 • Obnova objekta Stari mlin v Kubedu za turistične namene

KS Podgorje

 • Aktivno reševanje problematike z begunci in s tem povezanim onesnaževanjem okolja (sodelovanje s PP Koper, pristojnim ministrstvom in JP Marjetica Koper)
 • Ureditev parkirišča

KS Pobegi Čežarji

 • Sanacija in preplastitev cest na Rižano, Izvidniške in Kovaške ulice, ceste na Kortino, v Cikutih, na Poljane
 • Nadaljevanje z ureditvijo prostorov Narodnega doma